FGF
 
 
Hírek
[2016-12-12]
Műanyagcső konferencia 2017
[2016-08-01]
Hegesztőgép akció
[2015-05-06]
MACH-TECH 2015
 
 
 
Alkalmazási területek
Közmű rendszerek
Csőszereléstechnika
Ipari rendszerek
 
 

Linkek

Teljesítmény nyilatkozat


Általános Szerződési Feltételek

Adatvédelem
Magunkról Termékek Regisztráció Letöltések Kapcsolatok
 
 Főoldal / Általános Szerződési Feltételek
Általános szerződési feltételek
 
1.§ Az ÁSZF célja:
Felek célja jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elfogadásával a jelenkori és jövőbeni üzleti együttműködésük szabályainak, elszámolási viszonyaiknak, kölcsönös érdekeiknek és egységes üzleti gyakorlatuknak diszpozitív szintű szabályozása, egységes keretekbe terelése, továbbá a múltbeli együttműködés kialakult és elfogadott normáinak rögzítése.
 
2.§ Az ÁSZF érvényessége, hatálya, valamint alanyi köre és tárgya:   
a.) Jelen ÁSZF az FGF Kereskedelmi Bt. (székhely: 1145 Budapest, Korong u. 32., cg.: 01-06-115738, a továbbiakban: Szállító) és az általa értékesített termék megvásárlását célzó általános, vagy eseti jogviszonyban álló vevőkre, megrendelőkre, ajánlattevőkre, továbbá kereskedőkre vagy bizományosokra (továbbiakban együttesen: Vevő, vagy Vevők) bír kötelező erővel. Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes, továbbá a Vevő általi megrendelés Szállító általi elfogadásával válik hatályossá és egyben a Szállító és a Vevő általi jogviszony részévé, függetlenül attól, hogy az szóban, vagy írásban jött létre.
b.) Szállító az ÁSZF rendelkezésre bocsátásával és megvitatásával egyidejűleg tájékoztatja Vevőt, hogy jelen ÁSZF a weblapján, továbbá ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben, illetve üzletkötőinél mindig elérhető. Szállító vállalja, hogy a tájékoztatási és felhívási kötelezettségének minden esetben eleget tesz, mely elmaradása esetén Vevő jogosult és egyben köteles azt a Szállítónál írásos bejelentést tenni. Az írásos bejelentés vagy panasz elmaradása esetén Vevő az ÁSZF ismeretének hiányára utólag saját előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. A Vevő egyebekben a számla és szállítólevél aláírásával, számlaösszeg megfizetésével, illetve termék egyszeri átvételével az ÁSZF ismeretének tényét is igazolja, azt elfogadja, illetve az arról történt tájékoztatás meglétét tanúsítja. Az ÁSZF-től kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Szállító és a Vevő közös írásos megegyezéssel másként állapodik meg, melyet Vevőnek kell írásban kezdeményeznie a Szállító vezető tisztviselőjéhez címzett levéllel. Szállító a Vevő módosítási igénye elől nem zárkózhat el. Amennyiben az ÁSZF a Vevő esetleges Általános Beszerzési Szabályaival ellentétes, úgy felek az ÁSZF elsőbbségét fogadják el.  
 
3.§ Ajánlat, megrendelés, szállítás, a teljesítés helye és ideje:
a.) A Szállítót ajánlati kötöttség az általános ajánlatok tekintetében nem köti, azok kizárólag eseti ajánlat esetében és a Vevő teljesítésre képességének feltárását követően keletkeztetnek kötelezettséget, mely érvényessége 20 nap.
b.) Vevő a rendeléseit leadhatja személyesen, telefon útján vagy írásban (fax, levél) bármely Szállítói alkalmazottnál. A Szállító kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti a Vevő alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban a Vevő érdekében vagy a rendelés, vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen Vevő kifejezetten nem tiltakozott, vagy az összes olyan korábbi rendelést, mely pénzügyi teljesítésbe ment. A szóbeli megrendelés árufoglalásnak minősül. A foglalt árut a Vevő egyéb megállapodás hiányában maximum 3 munkanapon belül át kell vegye, ezt követően a foglalást a Szállító törli. A raktárban nem szereplő, vagy kizárólag a Vevő részére beszerzendő termékekre a Szállító jogosult előleg megfizetését kérni.
c.) A teljesítés helye ellenkező kikötés hiányában a Szállító telephelye, amennyiben a Vevő az árú kiszállítását igénybe veszi, úgy a Vevő telephelye. Amennyiben a Vevő telephelyen kívüli szállítást rendel meg, úgy a szállítás helyének kirakodásra való alkalmasságát a Vevő köteles megfelelően biztosítani. Helyszínre történő szállítás esetében a lerakodásról Vevő saját költségen gondoskodik eltérő megállapodás hiányában. A Vevő tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre a b.) pontban meghatározottak irányadóak, Szállító vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az átvételre jelentkező személy azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. Szállító vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában, vagy visszaélés gyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja. 
d.) A kapcsolattartással, rendeléssel és átvétellel összefüggő mulasztásból eredő kárait és költségeit a Vevő viseli, továbbá Szállító ebből eredő kárának megtérítésére is köteles.  
e.) Az eseti szerződés az adott megrendelés írásban történő visszaigazolásával, illetve a szállítmány a Vevő általi átvétellel jön létre. A Szállító a szerződéses árnak a vásárlás előtt írásban visszaigazolt árat tekinti. Az írásos visszaigazolás lehet levélben, telefaxon vagy e-mailben küldött visszaigazolás, szóbeli rendelés esetén kivételes jelleggel a szóban visszaigazolt árat is elfogadottnak kell tekinteni, eltérés esetén a bizonyítási kötelezettség Vevőt terheli.
f.) A Szállító visszaigazolt megrendelés-lemondást csak írásban és csak olyan határidőig fogad el, amíg beszállító partnere tőle jogkövetkezmények nélkül elfogadja a megrendelés lemondását. Egyéb esetben a Szállító jogosult a lemondással keletkezett kárát és költségeit áthárítani a Vevőre. Szállító tájékoztatja Vevőt, hogy a külföldről rendelt termékek esetében a szállítás megkezdésének végidőpontja minden hét hétfői napja, majd után a lemondást elfogadni nem áll módjában. Vevő módosítási igényeire a lemondás szabályai irányadóak, azzal, hogy a módosítással a Szállítónak okozott kárát, kötbér kötelezettségét Vevő köteles viselni.  
g.) A Szállító által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, azokat csak a beszállítók felelősségvállalásáig tudja vállalni. A Szállító köteles a legnagyobb gondossággal eljárni a szállítások határidőre történő teljesítése érdekében. A Vevő nem léphet fel semmiféle kártérítési igénnyel a Szállító szállításainak a közölt időponthoz képest megállapítható késedelméért. Az áru átadására vonatkozó egyedi teljesítési időpont megállapodás esetén Szállító jogosult – a Vevő előzetes értesítése melletti – előteljesítésre.
h.) Az áru szállítása történhet házhozszállítással, futárszolgálattal, vagy postai úton, melyek költségei külön megállapodás hiányában a Vevőt terhelik. Lehetőség van a megrendelt áru személyes átvételére is a Szállító telephelyén, előre egyeztetett időpontban és üzemi nyitvatartási időn belül.
i.) A Szállító az általa kiadott termékek sértetlenségét és hiánytalanságát minden esetben a szállítás előtt ellenőrzi. A kárveszély a Vevőre az áru átvételének időpontjában, amennyiben Szállító általi kiszállítást igényel, úgy az árú Szállító telephelyének elhagyásával száll át. A Vevő vagy megbízottja köteles az áru átvételekor annak sértetlenségéről, illetve hiánytalanságáról meggyőződni, függetlenül az áru csomagolásától, amennyiben a Vevő az átvételkor nem jelzi a mennyiségi, illetve minőségi kifogásait, úgy ellenkező esetben a bizonyításig vélelmezni kell, hogy Szállító szerződésszerűen teljesített. Az átvételkor fel nem tárható mennyiségi és minőségi kifogásokat a Vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb mennyiségi kifogás esetében 2 munkanapon, minőségi kifogás esetében 5 munkanapon belül a bizonyító okmányokkal együtt a hiba feltárása után írásban jelezni a Szállító felé. A határidő után érkezett kifogásokért a Szállító nem vállal felelősséget.
 
4.§ Tulajdonjog fenntartása:
a.) A Vevő által vásárolt, illetve átvett árúk a Szállító tulajdonát képezik az árú vételárának teljes megfizetéséig. A Vevő köteles tűrni, hogy a Szállító a fenntartott tulajdonjoga érvényesítése érdekében tett, szükséges, törvényes intézkedéseit. Ha a Vevő kamattal és költséggel is tartozik, és a fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, azt elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a főtartozásra kell elszámolni.
b.) A tesztelés, próba vagy bemutató céljából szállított eszközök a Szállító tulajdonában maradnak, ezeket Vevő csak a Szállító által meghatározott célra használhatja.
c.) Amennyiben a Vevő a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy Szállító jogosult a szerződéstől elállni, az árút visszakövetelni, továbbá ezen felül, a felmerült összes kárát, felmerült költségét érvényesíteni. Elállás esetén Szállító jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítési kötbér érvényesítésére. 
d.) Lejárt tartozás esetén Szállító jogosult felfüggeszteni a szállítást és még a készpénzes kiszolgálást a tartozás teljes kiegyenlítéséig visszatarthatja.
 
5.§ Árak, fizetési feltételek, azonnali beszedési megbízás, jogkövetkezmények:
a.) A Szállító az eladási árakat és adott kedvezményeket jogszabályi megkötés nélkül szabadon határozza meg, melyek a mindenkori árjegyzékben megtekinthetők, ahol az árak ÁFA nélkül értendők. A Szállító fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az árlista szerinti árakból engedményt adjanak.
b.) A Vevő a szerződés megkötésekor automatikusan készpénzes vásárlóként kerül a Szállító nyilvántartásába. Ettől eltérő fizetési megállapodás (banki átutalás) minden esetben egyedi elbírálás alapján történik. Átutalásos vásárlás esetén Vevő köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Vevő és képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, Vevő pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelőzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.
c.) Az átutalási határidő a számla kézhezvételétől számított 15 nap.
d.) A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja a Vevőt a számla kiegyenlítésének visszatartására. A kifogás kizárólag írásban, a számla átvételét követő 3 munkanapon belül tehető, melynek elbírálását követően a Szállító a szükséghez képest helyesbítő számlát állít ki.
e.) A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállító jogosult:
-          20% mértékű késedelmi kamatot felszámítani,
-          megbízni a bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy a bankszámlája javára, a Vevő bankszámlája terhére a Vevő tőketartozásával egyenértékű összeget szedjen be (inkasszós jog),
-          a Vevő részére történő szállítást és Vevő kiszolgálását felfüggeszteni,
-          60 napon túli fizetési késedelem esetén a szerződéstől elállni,
-          Vevővel szemben kötbér és kárigénnyel fellépni,
-          a Vevőnek adott kedvezmény és a listaár különbözetét a Vevő részére kiszámlázni,
-          a Vevőt minden, a jogviszonyukban létesített jogától és kedvezményétől – így a hitelkeretétől, vagy átutalási jogától – megfosztani (jogvesztés kikötése),
-          a Vevővel kötött megállapodását azonnali hatállyal felmondani,
-          a Vevővel szembeni követelését harmadik cégre engedményezni, faktorálni, illetve a tartozás tényéről harmadik félnek felvilágosítást adni.
f.) Fizetési késedelem esetén Szállító egységesen a késedelembe esés napjától évi 20% mértékű késedelmi kamatot számít fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Vevő a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.
g.) Szállító jogosult az árváltoztatásra, mely életbelépése előtt 30 nappal köteles értesíti a szerződéses Vevő partnereit az érvényes új listaárakról. Szállító vállalja, hogy a Vevő teljesítetlen érvényes megrendeléseit az abban rögzített szállítási határidőig a visszaigazolásban megadott árakon teljesíti. A Vevőnek felróható késedelmes átvétel esetén az új árak kerülnek alkalmazásra.
h.) Szállító az esetleges akciókról, azok megkezdése előtt, időben tájékoztatja a Vevőt.
i.) Vevő kijelenti, hogy jelen ÁSZF egyben a 9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés 19.§ (3) b.) és 20.§ szakaszai szerinti felhatalmazó levélnek tekintendő, azaz kifejezett hozzájárulást ad a mindenkori számlavezető bankjának arra, hogy a Szállító bankszámlán – Szállító számlavezető bankja által közölt felhívás alapján – meghatározott összeget jóváírjon, a Vevő számlájának egyidejű terhelésével. A Szállító fizetési késedelem esetén jogosult a Vevő bankszámlája terhére azonnali beszedési megbízás benyújtására.
 
6.§ Jótállás, minőségi kifogások, javítás:
a.) Szállító kijelenti, hogy az árúk gyártása és forgalmazása a vonatkozó minőségbiztosítási rendszer előírásai szerint történik, továbbá deklarálja, hogy a termékek megfelelnek a törvényi, hatósági előírásoknak Szállító garantálja, hogy az által forgalmazott termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító a jogszabályok szerinti jótállást vállal termékeire. A garanciális idő kezdete a teljesítés időpontja. Nem érvényes a jótállási kötelezettség rendeltetésellenes használat, szándékos vagy akaratlan rongálás, illetve idegen beavatkozás esetén, továbbá az előírt kezelési, használati és szervizelési kötelezettség megsértése esetén.
b.) Szállító nem vállal felelősséget a minőségileg kifogásolt termék feldolgozása/gyártása során keletkezett gyártási kárra, profitveszteségre, a kifogásolt késztermék bárminemű szerelésére, javítására, mozgatására, szállítására, vagy bármilyen felmerülő egyéb közvetlen vagy közvetett anyagi vagy szellemi kárra, veszteségre vagy többletköltségre Vevő vagy harmadik fél részéről.
c.) Szállító a garanciális javításokat saját költségén, míg a további javításokat Vevő költségén végzi – speciális termékek esetében – külföldi, egyéb esetben pedig belföldi szerződött partnerénél. Garanciális javításra csak Szállító partnerei jogosultak. Szállító tájékoztatja Vevőt a javítás helyéről és annak várható időtartamáról. Nem garanciális javítás esetén a javítási költségen felül a szállítási költségek is Vevőt terhelik. Szállító a javítás idejére cseregépet nem biztosít. 
 
7.§ Visszavétel:
A Szállító termék visszavételére nem köteles. Amennyiben Szállító a visszavétel mellett dönt, úgy csak abban az esetben vesz vissza terméket, ha azt a Szállítótól vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. A visszavétel során Szállító a termék vételárát készpénzben, vagy átutalással nem téríti vissza, Vevő a visszavett termék számlába állított értékét más termék vételárába beszámíthatja, azt levásárolhatja. A visszavétel jog gyakorlása Szállító egyedi döntése, Vevő szerződésszegés, vagy fizetési késedelem esetén nem gyakorolható.
 
8.§ Jogválasztás, illetékesség, egyebek:
a.) A jelen ÁSZF-ben meghatározottakon felül nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
b.) Szállító jogosult a Vevő adatait rögzíteni, kezelni, azokat kereskedelmi és marketing célokra felhasználni, nem teljesítés esetén követeléskezelő részére átadni, adatbázisban szerepeltetni, melyekhez Vevő kifejezetten hozzájárul.
c.) Amennyiben az Általános szerződési feltételek valamely pontja érvénytelennek minősülne, az nem teszi érvénytelenné a többi meghatározást.
d.) Békés úton nem rendezhető vita esetére kikötjük hatáskör függvényében a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
e.) Jelen ÁSZF visszavonásig érvényes.
 

Budapest, 2007. március 01.
FGF Kereskedelmi Bt.

 
 

FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.

H-1145 Budapest, Korong u. 32.
Tel.:+36-1/363-6559, 384-3113  Fax:+36-1/467-7007, 467-7003
E-mail: info@fgf.hu
                                                       

Pályázat

FGF - A Georg Fischer képviselet
Ragasztható, elektrofúziós, tompa és tokos hegesztési eljárásokkal köthetõ idomok, csövek, szerelvények képviselete, kereskedelme. Csődarabolás, Csővégmegmunkálás, Orbitális hegesztőgépek
PVC-U PVC-C Coolfit ABS ecoFIT PE Progef PP Sygef PVDF diastar signet gömbcsap 546 pillangószelep 567 membránszelep 514 515 517 519 holttér mentes visszacsapószelep 561 562 IR WNF BCF hegesztés horony dudor mentes rotaméter Cool-fit Contain-it duplafalú pro-fit elgef elektrofitting karmantyú megfúró acél összekötő MSA 250 350 400 hegesztőgép Orbitalum csődaraboló RA Scorp MRA OTM csővégmegmunkáló RPG REB BRB ESG Orbimatic

+GF+
 
Keresés
 
Információt kérek
 
 
 
Archívum
Cikkek
Hírek
Kiállítások
 
 
Oktatás
Level I
Retrofit
Inspektor
 
 
GF online katalógus
- angol
- német
 


Orbitalum
Csődarabolás, Csővégmegmunkálás    
Orbitális hegesztőgépek